Regulamin konkursu:
„Wakacje cenowe Last Minute kakadu zoo”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady organizacji oraz prawa i obowiązki Uczestników konkursu pod nazwą „Wakacje cenowe Last Minute” (dalej „Konkurs”).

 2. Organizatorem Konkursu działającym na zlecenie Super Zoo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, NIP: 5242777396, REGON: 360989650, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547771, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych; e-mail: kontakt@kakadu.pl. Numer BDO – 000037984 (dalej „Zleceniodawca”) jest Agencja Reklamowa Radna Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rozbrat 44A lok303, kod poczt. 00-419, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047691 (dalej „Organizator”). Adres do korespondencji:

Agencja Reklamowa Radna Sp. zo.o. Pl. Inwalidów 10 lok LU1, 01-552 Warszawa

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

 2. Konkurs trwa w sklepach stacjonarnych w dniach 25.08 – 16.09.2023 r. w godzinach otwarcia sklepów.Konkurs jest prowadzony w celu zakupu produktów w cenach promocyjnych. Lista sklepów biorących udział w promocji dostępna jest na stronie https://kakadu.pl/nasze-sklepy/ oraz w załączniku nr 1 do regulaminu.

 1. Udział w Konkursie odbywa się poprzez zgłoszenie się w dniach 25.08-16.09.2023 do sklepów stacjonarnych i dokonaniu zakupu oraz poprawnej rejestracji na stronie konkursu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazanie danych niezbędnych do kontaktu na potrzeby konkursu.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z zasadami i wyraża zgodę na jego treść.

 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadające status konsumenta w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej oraz osoby prawne – dokonujące zakupu na podstawie faktury vat.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i pełnomocnicy Organizatora, Super Zoo Sp. z o. o. oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin.

§3. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach 25.08 – 16.09.2023 r. w godzinach otwarcia sklepów:

  1. dokonać zakupu za min. 50zł, wśród zakupionych produktów musi się znaleźć minimum 1 produkt objęty promocją (lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu),

  2. zalogować się na stronie www.konkurs-kakadu.pl i dokończyć zdanie: “Wakacje cenowe Last Minute z Kakadu zoo lubię za…” (maksymalnie 160 znaków).

  3. zarejestrować paragon lub fakturę na stronie konkursowej, (oryginał paragonu i faktury jest niezbędny do otrzymania nagrody), nie później niż do 18.09.2023.

  4. zapoznać się z warunkami Regulaminu oraz zaakceptować wymagane zgody,

  5. w przypadku otrzymania nagrody Zwycięzca ma obowiązek przysłać skan paragonu lub faktury zakupu na adres konkurskakaduzoo@radna.pl , lub oryginał w/w dokumentu na adres: Agencja Reklamowa Radna Sp zo.o., Pl. Inwalidów 10 lok LU1, 01-552 Warszawa, w terminie do 13.10.2023

 1. Zadanie, o którym mowa w pkt. 1 lit. b) powyżej, musi spełniać następujące warunki:

  1. nie może być wcześniej opublikowane,

  2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi,

  3. musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej.

 2. Lista sklepów stacjonarnych objętych Konkursem znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz na stronie: https://kakadu.pl/nasze-sklepy/ 

 3. Każdy z Uczestników może kilka razy wziąć udział w Konkursie.

 4. Zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby wyłącznie spełniające wymogi Regulaminu.

 6. Spośród Uczestników, którzy poprawnie zarejestrują się do Konkursu oraz spełnią wymagania Regulaminu komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”) w terminie do 29.09.2023r. wybierze Zwycięzców na podstawie kryterium: najbardziej kreatywnie dokończone zdanie: “Wakacje cenowe Last Minute z kakadu zoo lubię za…”

§4. Nagroda

 1. W Konkursie przewidziano 5 nagród w postaci bonów wakacyjnych o wartości 2 000 zł każdy, do zrealizowania w sieci sprzedaży portalu Wakacje.pl z oferty portalu wakacje.pl.

 2. Organizator nie odpowiada za ewentualne dodatkowe obciążenia podatkowe leżące po stronie Zwycięzców Konkursu

 3. Zwycięzcy nagrody w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości wygranej nagrody.

 4. Zwycięzcy nagrody w Konkursie nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu rzeczowego bądź pieniężnego w zamian za nagrodę.

 5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody i przechodzi ona do dyspozycji Organizatora, jeśli nie prześle skanu paragonu lub faktury zakupu na adres konkurskakaduzoo@radna.pl, lub oryginału w/w dokumentu na adres: Agencja Reklamowa Radna Sp. zo.o.,

Pl. Inwalidów 10 lok LU1, 01-552 Warszawa w terminie do 13.10.2023

 1. Do każdej nagrody Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości wydanej nagrody. Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi. Organizator, który jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. (Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.).

 1. Zasady realizacji nagrody- zawarte są na stronie:

https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne-regulamin.html.

*aby zrealizować wyjazd z pupilem przed zakupem skontaktuj się z konsultantem portalu Wakacje.pl w celu ustalenia takiej możliwości w wybranym obiekcie.

§5. Komisja konkursowa

 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję, która sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu. W skład Komisji wchodzą pracownicy Organizatora.

 2. Do zadań Komisji należy:

  1. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

  2. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,

  3. prowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

 1. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu i wszystkich zainteresowanych na stronie konkurs-kakadu.pl, oraz we wszystkich sklepach stacjonarnych biorących udział w konkursie

§6. Ogłoszenie wyników, odbiór nagród

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone, w terminie 3 dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzców. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej, pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od czasu ogłoszenia wyników.

 2. Nagroda będzie wysłana na adres e-mail Zwycięzców podany podczas rejestracji w konkursie, po otrzymaniu przez organizatora paragonu skanu lub oryginału paragonu- potwierdzającego zakup wg. zapisów regulaminu. Uczestnik ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego. Uczestnik nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

§7. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące konkursu powinny być kierowane na piśmie na adres Organizatora Agencja Reklamowa Radna Sp. z o.o., Pl. Inwalidów 10 lok LU1, 01-552 Warszawa, z dopiskiem “Wakacje cenowe” – reklamacja” od dnia rozpoczęcia Konkursu w terminie do 5 dni od daty wysłania nagrody. Reklamacje przesłane z datą stempla późniejszą nie są uwzględniane.

 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 5 (pięciu) dni roboczych oraz kierowane na adres zwrotny podany przez Uczestnika w przesyłanej przez niego reklamacji.

 3. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 5. Reklamacje i bieżące zapytania winny być kierowane do Organizatora wyłącznie w języku polskim.

§8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”;

 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

 1. Super Zoo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, informuje, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu.

 2. We wszelkich sprawach związanych z pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://kakadu.pl/blog/polityka-prywatnosci/

 3. Dalsze informacje na temat ochrony, przetwarzania danych osobowych oraz postępowania z danymi znajdują się pod tym linkiem: https://kakadu.pl/blog/polityka-prywatnosci/.

 4. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

 5. Niepodanie danych osobowych przez daną osobę uniemożliwia realizację Konkursu, przyznanie lub doręczenie nagród w stosunku do takiej osoby.

 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

 7. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@kakadu.pl.

 8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja umowy/Konkursu (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 9. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, dostawcy usług logistycznych, agencje marketingowe i kreatywne, podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji konkursów – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 10. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10. Postanowienia końcowe

1.Udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba, która bierze w nim udział zapoznała się z treścią Regulaminu oraz akceptuje Regulamin w całości.

2.Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

3.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, z następujących ważnych przyczyn:

  1. wprowadzenie zmiany mających na celu uniemożliwienie udziału w Konkursie w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem;

  2. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływa na Konkurs lub treść Regulaminu;

  3. wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji; z zastrzeżeniem jednak, iż przedmiotowa zmiana nie może naruszać praw nabytych Uczestników.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Lista sklepów stacjonarnych objętych promocją

2. Lista produktów objętych promocją

ZAŁĄCZNIK 1

Lista sklepów stacjonarnych objętych konkursem

Wakacje cenowe Last Minute kakadu zoo”

1. Korkowa SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO Ul. Korkowa 165 04-549 Warszawa
2. Homepark Targówek SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Malborska 37 03-286 Warszawa
3. Zielony Park PH SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Głębocka 13 03-287 Warszawa
4. CH Prima Park Marki SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 200A 05-260 Marki
5. Galeria Renova SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Rembielińska 20 03-352 Warszawa
6. Stop Shop Siedlce SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Łukowska 109 08-110 Białki
7. Pułtusk SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Nowy Rynek 2B 06-100 Pułtusk
8. CH Maxim Legionowo SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Jerzego Siwińskiego 2A 05-120 Legionowo
9. Ełk CH Karuzela SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Ciepła 7 19-300 Ełk
10. CH Auchan Hetmańska SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Hetmańska 16 15-727 Białystok
11. Suwałki S1 Center SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Reja 71 16-400 Suwałki
12. Suwałki PH Multishop SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Armii Krajowej 33 16-402 Suwałki
13. Atrium Promenada SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Ostrobramska 75c 04-175 Warszawa
14. CH City Park Lazurowa SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Lazurowa 69 01-314 Warszawa
15. Centrum Skorosze SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Składkowskiego 4 02-497 Warszawa
16. Zamość SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul.  Hrubieszowska 9 22-400 Zamość
17. PH Diamentowa Lublin SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Diamentowa 29 20-471 Lublin
18. Galeria Olimp SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Spółdzielczości Pracy 34 20-147 Lublin
19. PH Karuzela Puławy SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Dęblińska 18 E 24-100 Puławy
20. Strefa Park Garwolin SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Trakt Lwowski 41 08-400 Garwolin
21. M Park Świdnik SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Armii Krajowej 22/24 21-047 Świdnik
22. Atrium Reduta SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO Al. Jerozolimskie 148 02-326 Warszawa
23. Blue City SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa
24. CH Borek SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO Al. Generała J. Hallera 52 53-324 Wrocław
25. CH Marino SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Paprotna 7 lok.037 51-117 Wrocław
26. CH Młyn Wrocław SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. B.Krzywoustego 110 51-421 Wrocław
27. N-Park Gagarina SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Jurija Gagarina 27 54-620 Wrocław
28. PH Mozaika SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Kobylińska 1 63-700 Krotoszyn
29. Galeria Karuzela SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Dobrawy 3 78-100 Budzistowo
30. Avenida Poznań SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Stanisława Matyi 2 61-586 Poznań
31. Outlet Park Szczecin SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Andrzeja Struga 42 70-784 Szczecin
32. Galeria Kaskada Szczecin SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO Al. Niepodległości 36 70-404 Szczecin
33. S1 Stargard Lipnik SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Stargardzka 1C 73-110 Lipnik
34. PH Oława S1 SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. 3 Maja 51 A 55-200 Oława
35. PH My Box Shopping Oława SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul.Ks.Prałata F.Kutrowskiego 50 55-200 Oława
36. Bonarka City Center SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Kamieńskiego 11 30-644 Kraków
37. Galeria Krakowska SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul.Pawia 5 31-154 Kraków
38. CH M1 Kraków SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO Al. Pokoju 67 31-580 Kraków
39. PH Zakopianka SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Zakopiańska 62 30-418 Kraków
40. Park Handlowy ATUT SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Galicyjska 18 31-586 Kraków
41. Vendo Park Kraków SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Zygmunta Glogera 24 31-222 Kraków
42. Galeria Echo SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul.Świętokrzyska 20 25-406 Kielce
43. Galeria Sekunda SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO Ul. Reymonta 11 28-300 Jędrzejów
44. PH Vendo Park Skarżysko Kamienna SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Krakowska 144C 26-110 Skarżysko Kamienna
45. VP Mielec SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Żeromskiego 15 39-300 Mielec
46. Rock Park Radom SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Wandy Malczewskiej 5/3 26-601 Radom
47. CH Brzęczki Park SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Ziętka 45 41-412 Mysłowice
48. 3 Stawy SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Alpejska 8/10 40-028 Katowice
49. Agora Bytom SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO Pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom
50. VP Dąbrowa Górnicza SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Katowicka 1B 41-300 Dąbrowa Górnicza
51. Europa Centralna Gliwice SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Pszczyńska 315, Lokal S04A 44-100 Gliwice
52. Retail Park Karpacka SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Kolista 23 43-316 Bielsko-Biała
53. Chorzów CH S1 SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Strzelców Bytomskich 42 41-500 Chorzów
54. Chorzów Vendo Park SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Szpitalna 16 41-506 Chorzów
55. Galeria Jurajska Częstochowa SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Wojska Polskiego 207 42-202 Częstochowa
56. Westfiel Mokotów SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Wołoska 12 02-675 Warszawa
57. CH Janki SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Mszczonowska 3 05-090 Janki
58. PH Retaila Grodzisk Mazowiecki SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul . Rzemieślnicza 23 05-827 Grodzisk Mazowiecki
59. N-Park Stara Iwiczna SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Nowa 4 05-500 Stara Iwiczna
60. CH Auchan Piaseczno SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno
61. Galeria Bałtycka Gdańsk SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO Aleja Grunwaldzka 141 80-264 Gdańsk
62. Port Łódź SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Pabianicka 245 93-457 Łódź
63. VP Łódź SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Stanisława Przybyszewskiego 323 92-339 Łódź
64. CH S1 Opoczno SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Piłsudskiego 1 26-300 Opoczno
65. PH S1 Kutno SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Grunwaldzka 2 99-300 Kutno
66. Turek CH Karuzela SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Milewskiego 7 62-700 Turek
67. Zielone Arkady Bydgoszcz SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Wojska Polskiego 1 85-171 Bydgoszcz
68. S1 PH Nowa Sól SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Przemysłowa 36 67-100 Nowa Sól
69. Auchan Legnica SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. R.Schumana 11 lok. B35 59-220 Legnica
70. PH A Centrum Legnica SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Klonowa 8 59-220 Legnica
71. VP Świdnica SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Ceglana 4 58- 100 Świdnica
72. PH Turawa Zawada/Opole SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Dębowa 1 46-022 Zawada
73. Bielawski PH SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Wojska Polskiego 39A 58-260 Bielawa
74. Panova Ząbkowice Śląskie SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Wrocławska 31B 57-200 Ząbkowice Śląskie
75. Lubsko PH S1 SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Wrocławska 90 68-300 Lubsko
76. Stop Shop Zielona Góra SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO Szosa Kisielińska 22 B 65-247 Zielona Góra
77. PH Green Park SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Zacisze 16B 65-775 Zielona Góra
78. Lubliniec Karuzela SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Lubliniecka 1 E 42-700 Lubliniec
79. Wałbrzych S1 SKLEP ZOOLOGICZNY KAKADUZOO ul. Wieniawskiego Henryka 70 58-309 Wałbrzych

EAN Desc

ACTION ACTION2

8595091799763 Rasco Premium Adult L 15kg sucha karma dla psa

518-00018-00 Rasco Premium Adult L 3kg sucha karma dla psa

8595091799787 Rasco Premium Sensitive Lamb&Rice 15kg sucha karma dla psa

518-00035-00 Rasco Premium Sensitive Lamb&Rice 3kg sucha karma dla psa

8595091799749 Rasco Premium Adult M 15kg sucha karma dla psa

518-00020-00 Rasco Premium Adult M 3kg sucha karma dla psa

8595091799695 Rasco Premium Junior L 15kg sucha karma dla psa

518-00025-00 Rasco Premium Junior L 3kg sucha karma dla psa

8595091799671 Rasco Premium Junior M 15kg sucha karma dla psa

518-00027-00 Rasco Premium Junior M 3kg sucha karma dla psa

8595091799824 Rasco Premium Senior L15kg sucha karma dla psa

518-00030-00 Rasco Premium Senior L 3kg sucha karma dla psa

8595091780150 ONTARIO II Adult Mini Fish & Rice 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091780181 ONTARIO II Adult Mini Lamb & Rice & Rice 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091780211 ONTARIO II Adult Medium Fish & Rice 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091780242 ONTARIO II Adult Medium Lamb & Rice 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091780266 ONTARIO II Adult Large Beef & Rice 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091780280 ONTARIO II Adult Large Fish & Rice 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091780310 ONTARIO II Senior Mini Fish & Rice 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091780341 ONTARIO II Senior Mini Lamb & Rice 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091784219 Ontario Adult Mini Chicken & Herbs 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091784240 Ontario Medium Chicken & Herbs 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091784271 Ontario Large Chicken & Herbs 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091784301 Ontario Adult Large Lamb&Rice 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091784325 Ontario Senior Large Chicken 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091784356 Ontario Mini Weight Control Turkey 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091784387 Ontario Large Weight Control Turkey 2,25kg sucha karma dla psa

30%

8595091752867 ONTARIO chrupiące paski kurczaka 70g przysmak dla psa

2+1

8595681812261 Ontario dziczyzna z warzywami w rosole 300g saszetka dla psa

2+1

8595681812230 Ontario kurczak z warzywami w rosole 300g saszetka dla psa

2+1

8595681812223 Ontario wolowina z warzywami w rosole 300g saszetka dla psa

2+1

8595681812285 Ontario losos z warzywami w rosole 300g saszetka dla psa

2+1

8595681812278 Ontario karp z warzywami w rosole 300g saszetka dla psa

2+1

8595681812247 Ontario indyk z kurczakiem z warzywami w rosole 300g saszetka dla psa

2+1

8595681812254 Ontario kaczka z warzywami w rosole 300g saszetka dla psa

2+1

8595681808035 NatureLand Siano z rumiankiem 650g dla gryzoni

2+1

8595681808042 NatureLand Siano z bławatkiem 650g dla gryzoni

2+1

8595681808028 NatureLand Siano z marchewką 650g dla gryzoni

2+1

8595681808059 NatureLand Siano z burakiem 650g dla gryzoni

2+1

8595681812346 Ontario kurczak, krewetka, rokitnik 400g puszka dla kota

2+1

8595681812315 Ontario wołowina, łosoś, spirulina 400g puszka dla kota

2+1

8595681812339 Ontario kurczak, królik, żurawina 400g puszka dla kota

2+1

8595681812322 Ontario kurczak, indyk, rokitnik 400g puszka dla kota

2+1

8595681811806 Rasco Premium kitten indyk z zurawina fileciki w sosie 85g saszetka dla kota

4+2

8595681811813 Rasco Premium wolowina z ziolami fileciki w sosie 85g saszetka dla kota

4+2

8595681811837 Rasco Premium indyk z szaklakiem fileciki w sosie 85g saszetka dla kota

4+2

8595681811820 Rasco Premium cielecina z ziolami fileciki w sosie 85g saszetka dla kota

4+2

8595681811868 Rasco Premium losos ze spirulina fileciki w sosie 85g saszetka dla sterylizowanego kota

4+2

8595681811899 Rasco Premium indyk z zurawina fileciki w sosie 85g saszetka dla sterylizowanego kota

4+2

8595681811882 Rasco Premium kaczka z zurawina fileciki w sosie 85g saszetka dla sterylizowanego kota

4+2

8595681811875 Rasco Premium dorsz ze spirulina fileciki w sosie 85g saszetka dla sterylizowanego kota

4+2

8595681811844 Rasco Premium kaczka z szaklakiem fileciki w sosie 85g saszetka dla kota

4+2

8595091798759 Ontario kurczak z krabem w bulionie 80g saszetka dla kota

4+2

8595091798742 Ontario tuńczyk z łososiem w bulionie 80g saszetka dla kota

4+2

8595091798735 Ontario tuńczyk w bulionie 80g saszetka dla kota

4+2

8595091798728 Ontario kurczak z mintajem w bulionie 80g saszetka dla kota

4+2

8595681801500 Ontario Kitten Drink z tuńczykiem 135g drink dla kota

2+1

8595681801470 Ontario Cat Drink z kurczakiem 135g drink dla kota

2+1

8595681801487 Ontario Cat Drink z lososiem 135g drink dla kota

2+1

8595681801494 Ontario Cat Drink z kaczką 135g drink dla kota

2+1

8595681801517 Ontario Kitten Drink z kurczakiem 135g drink dla kota

2+1

8595091765645 ONTARIO anti-hairball bits 75g przysmak dla kota

3+1

8595091765676 ONTARIO denta bits 75g przysmak dla kota

3+1

8595091765669 ONTARIO salmon omega Bits 75g przysmak dla kota

3+1

8595091765652 ONTARIO cheese poultry taurin bits 75g przysmak dla kota

3+1

8595091776429 Ontario filet z jagnieciny 500g

2+1

8595091776405 Ontario filet z krolika 500g naturalny przysmak dla psa

2+1

8595091767878 ONTARIO mięki filet z piersi kurczaka 500g przysmak dla psa

2+1

8595091767885 ONTARIO chrupiące plastry kurczaka 500g przysmak dla psa

2+1

8595091767908 ONTARIO miękie plastry kaczki 500g przysmak dla psa

2+1

8595091740338 Magic Pearl Original 7,6l zwirek silikonowy dla kota

460-01186-00 Magic Pearl original 3,8l żwirek silikonowy 3,8L dla kota

8595681809049 DOG FANTASY Dental Fun zabawka piłka 5cm dla psa

25%

8595681809056 DOG FANTASY Dental Fun zabawka piłka 6cm dla psa

25%

8595681809032 DOG FANTASY Dental Fun zabawka piłka 7cm dla psa

25%

8595681809063 DOG FANTASY Dental Fun Rugby zabawka piłka 9cm dla psa

25%

8595681809469 DOG FANTASY Zabawka przeciągacz DentalBaseball 5x22cm dla psa

25%

8595681809452 DOG FANTASY Zabawka przeciągacz DentalBaseball 7x28cm dla psa

25%

8595681809483 DOG FANTASY Zabawka przeciągacz DentalBaseball 5x30cm dla psa

25%

8595681809476 DOG FANTASY Zabawka przeciągacz DentalBaseball 7x30cm dla psa

25%

8595681809506 DOG FANTASY Zabawka przeciągacz DentalBaseball ksztalt – Y 5x38cm dla psa

25%

8595681809490 DOG FANTASY Zabawka przeciągacz DentalBaseball ksztalt – Y 7x40cm dla psa

25%

8595681809513 DOG FANTASY Zabawka przeciągacz DentalBaseball 7x50cm dla psa

25%

8595681809230 DOG FANTASY zabawka Rubber piłka perforowana 7cm pomarańczowa dla psa

25%

8595681809247 DOG FANTASY zabawka Rubber piłka perforowana 9cm pomarańczowa dla psa

25%

8595681809254 DOG FANTASY zabawka Rubber piłka perforowana 12,5cm pomarańczowa dla psa

25%

8595681809261 DOG FANTASY zabawka Rubber piłka perforowana 7cm niebieska dla psa

25%

8595681809278 DOG FANTASY zabawka Rubber piłka perforowana 9cm niebieska dla psa

25%

8595681809285 DOG FANTASY zabawka Rubber piłka perforowana 12,5cm niebieska dla psa

25%

8595681805591 NatureLand GF Brunch bloczki z marchewką 2szt przysmak dla królików i gryzoni

2+1

8595681805607 NatureLand GF Brunch bloczki z pasternakiem 2szt przysmak dla królików i gryzoni

2+1

8595681805614 NatureLand Brunch kolby kwiatowe 2szt przysmak dla królików i gryzoni

2+1

8595091778300 Rasco kabanosiki z wątrobka 50g przysmak dla psa

3+1

8595091778317 Rasco drobiowe gwiazdeczki 50g przysmak dla psa

3+1

8595091778324 Rasco szynkowe gwiazdeczki 50g przysmak dla psa

3+1

8595091778331 Rasco drobiowe kółeczka 50g przysmak dla psa

3+1

8595091778348 Rasco łososiowe kółeczka 50g przysmak dla psa

3+1

8595091783670 DOG FANTASY Mata do nauki czystosci 55,8×55,8cm 50 szt dla psa

460-00658-00 DOG FANTASY Mata do nauki czystości 55,8×55,8cm 14 szt dla psa

8595602559220 Brit Care sustanaible activity chicken insect 12kg sucha f karma dla psa

food container for FREE

8595602558742 Brit Care sustanaible adult LB chicken insect 12kg sucha f karma dla psa

food container for FREE

8595602558681 Brit Care sustanaible adult M chicken insect 12kg sucha f karma dla psa

food container for FREE

8595602558711 Brit Care sustanaible junior LB chicken insect 12kg sucha f karma dla szczeniat

food container for FREE

8595602558629 Brit Care sustanaible puppy chicken insect 12kg sucha f karma dla szczeniat

food container for FREE

8595602558773 Brit Care sustanaible senior chicken insect 12kg sucha f karma dla ps

food container for FREE

8595602559190 Brit Care sustanaible sensitive fish insect 12kg sucha karma f dla psa

food container for FREE

5905397011095 BENEK Compact zapachowy lawenda 10l żwirek do kuwety dla kota

518-00214-00 Rasco Premium Cat kitten kurczak z borowka 400g sucha karma dla kota

5905397011095 BENEK Compact zapachowy lawenda 10l żwirek do kuwety dla kota

518-00216-00 Rasco Premium Cat adult kurczak z cykoria 400g sucha karma dla kota

5905397011095 BENEK Compact zapachowy lawenda 10l żwirek do kuwety dla kota

518-00219-00 Rasco Premium Cat indoor indyk z cykoria 400g sucha karma dla kota

5905397011095 BENEK Compact zapachowy lawenda 10l żwirek do kuwety dla kota

518-00221-00 Rasco Premium Cat sterilized wolowina z zurawina i nasturcja 400g sucha karma dla kota

5905397011095 BENEK Compact zapachowy lawenda 10l żwirek do kuwety dla kota

518-00223-00 Rasco Premium Cat sterilized tunczyk z zurawina i nasturcja 400g sucha karma dla kota

5905397011095 BENEK Compact zapachowy lawenda 10l żwirek do kuwety dla kota

518-00225-00 Rasco Premium Cat sensitive indyk z cykoria, probiotyk 400g sucha karma dla kota

5905397011095 BENEK Compact zapachowy lawenda 10l żwirek do kuwety dla kota

518-00227-00 Rasco Premium Cat senior indyk z zurawina i nasturcja 400g sucha karma dla kota

EAN Desc Cena promocyjn

8595602545544 Brit Care Cat kitten pate filety z tuńczyka 70g puszka dla kota 6,79

8595602545537 Brit Care Cat pate tuńczyk z kurczakiem 70g puszka dla kota 6,79

8595602545520 Brit Care Cat pate pierś z kurczaka z ryżem 70g puszka dla kota 6,79

8595602526345 Brit Premium by Nature Adult M 1kg sucha karma dla psa 17,99

8595602506262 Brit premium mięsny multipack (4x100g) saszetka dla kota 12,59

8595602506248 Brit premium rybny multipack (4x100g) saszetka dla kota 12,59

8595602518579 Brit premium kitten filety z kurczaka w sosie 85g saszetka dla kota 4,49

8595602506026 Brit premium kitten kawałki kurczaka w sosie 100g saszetka dla kota 4,49

8595602518531 Brit premium filety z indyka w sosie 85g saszetka dla kota 4,49

8595602518463 Brit premium filety z kurczaka w galaretce 85g saszetka dla kota 4,49

8595602518524 Brit premium filety z kurczaka w sosie 85g saszetka dla kota 4,49

8595602518555 Brit premium filety z wołowiny w sosie 85g saszetka dla kota 4,49

8595602518562 Brit premium filety z łososia w sosie 85g saszetka dla sterylizowanego kota 4,49

8595602506019 Brit premium kurczak i indyk w sosie 100g saszetka dla kota 4,49

8595602506033 Brit premium kawałki kurczaka w sosie 100g saszetka dla sterylizowanego kota 4,49

8595602505982 Brit premium gulasz wołowy z groszkiem 100g saszetka dla kota 4,49

8595602518470 Brit premium filety z wołowiny w galaretce 85g saszetka dla kota 4,49

8595602518548 Brit premium filety z tuńczyka w sosie 85g saszetka dla kota 4,49

8595602518494 Brit premium filety z dorsza w galaretce 85g saszetka dla kota 4,49

8595602518487 Brit premium filety z łososia w galaretce 85g saszetka dla kota 4,49

8595602505999 Brit premium łosoś i pstrąg w sosie 100g saszetka dla kota 4,49

8595602506002 Brit premium dorsz w sosie 100g saszetka dla kota 4,49

8595602545513 Brit Care Cat pate tuńczyk z krewetkami 70g puszka dla kota sterylizowanego 6,79

8595602545506 Brit Care Cat pate wołowina z oliwkami 70g puszka dla kota 6,79

8595602545490 Brit Care Cat pate indyk z szynką 70g puszka dla kota 6,79

8595602540532 BRIT Care Cat kitten filety indyka z rokitnikiem i nasturcja w sosie 85g saszetka dla kota 5,29

8595602540488 BRIT Care Cat filety z królika z dodatkiem rokitnika i nasturcji w sosie 85g saszetka dla kota steryliz5o,w29a

8595602540594 BRIT CARE kitten łosos w galaretce 85g saszetka dla kota 5,29

8595602540549 BRIT CARE sterilised kaczka z indykiem w galaretce 85g saszetka dla kota 5,29

8595602541195 BRIT Care Cat filety z kurczaka z dodatkiem rokitnika i nasturcji w sosie 85g saszetka dla kota 5,29

8595602540518 BRIT Care Cat obfite filety z kaczki z dodatkiem rokitnika i nasturcji w sosie 85g saszetka dla kota 5,29

8595602540501 BRIT Care Cat delikatne filety z indyka i pikantnego łososia z dodatkiem rokitnika i nasturcji w sosie58,259g

8595602540525 BRIT Care Cat pikantne filety z łososia z dodatkiem rokitnika i nasturcji w sosie 85g saszetka dla kot5a,29

8595602540563 BRIT CARE kurczak z serem w galaretce 85g saszetka dla kota 5,29

8595602540556 BRIT CARE tunczyk w galaretce 85g saszetka dla kota 5,29

8595602540570 BRIT CARE indyk z krewetka w galaretce 85g saszetka dla kota 5,29

8595602540587 BRIT CARE pstrag z dorszem w galaretce 85g saszetka dla kota 5,29

8595602545018 BRIT Premium Cat by Nature pasztet kurczak z wołowiną 200g puszka dla kota 7,19

8595602545032 BRIT Premium Cat by Nature pasztet pstrąg i wątróbka 200g puszka dla kota 7,19

8595602545049 BRIT Premium Cat by Nature pasztet indyk z jagnięciną 200g puszka dla kota 7,19

8595602545025 BRIT Premium Cat by Nature pasztet kurczak i serca 200g puszka dla kota 7,19

8595602545056 BRIT Premium Cat by Nature pasztet kurczak z ryżem 200g puszka dla kota 7,19

8595602545063 BRIT Premium Cat by Nature pasztet indyk z wątróbką 200g puszka dla kota 7,19

8595602540792 BRIT Care Cat GF Sterilized light kaczka z indykiem 2kg sucha karma dla kota sterylizowanego 89,99

8595602540730 BRIT Care Cat GF Sterilized kurczak 2kg sucha karma dla kota sterylizowanego 89,99

8595602520114 Brit Care mini GF lamb 400g sucha karma dla psa 18,99

8595602521074 Brit Care mini GF light&sterilised 400g sucha karma dla psa 18,99

8595602520206 Brit Care mini GF yorkshire 400g sucha karma dla psa 18,99

8595602520237 Brit Care mini GF hair&skin 400g sucha karma dla psa 18,99

8595602540761 BRIT Care Cat GF Sterilized sensitive królik 2kg sucha karma dla kota sterylizowanego 94,99

8595602526468 Brit Premium by Nature Adult L 15kg sucha karma dla psa 159,99

8595602526376 Brit Premium by Nature Adult M 15kg sucha karma dla psa 159,99

8595602526604 Brit Premium by Nature Light 15kg sucha karma dla psa 159,99

8595602526482 Brit Premium by Nature Senior L+XL 15 kg 159,99

8595602520138 Brit Care mini GF lamb 2kg sucha karma dla szczeniąt 69,99

8595602521067 Brit Care mini GF light&sterilised 2kg sucha karma dla psa 69,99

8595602520169 Brit Care mini GF sensitive 2kg sucha karma dla psa 69,99

8595602526437 Brit Premium by Nature Junior L 15kg sucha karma dla szczeniąt 169,99

8595602520121 Brit Care mini GF lamb 7kg sucha karma dla psa 169,99

8595602526338 Brit Premium by Nature Junior M 15kg sucha karma dla psa 169,99

8595602526529 Brit Premium by Nature Adult XL 15 kg 169,99

8595602526673 Brit Premium by Nature Sport 15 kg 169,99

8595602526505 Brit Premium by Nature Junior XL 15 kg 169,99

8595602520107 Brit Care mini GF lamb 2kg sucha karma dla psa 64,99

8595602520220 Brit Care mini GF hair&skin 2kg sucha karma dla psa 64,99

8595602520190 Brit Care mini GF yorkshire 2kg sucha karma dla psa 64,99

8595602520152 Brit Care mini GF lamb 7kg sucha karma dla szczeniąt 174,99

8595602526611 Brit Premium by Nature Sensitive Lamb 1kg sucha karma dla psa 21,99

8595602526284 Brit Premium by Nature Adult S 1kg sucha karma dla psa 21,99

8595602526253 Brit Premium by Nature Junior S 1kg sucha karma dla szczeniat 21,99

8595602526314 Brit Premium by Nature Junior M 1kg sucha karma dla psa 21,99

8595602526383 Brit Premium by Nature Senior S+M 1kg sucha karma dla psa 21,99

8595602526642 Brit Premium by Nature Sensitive Lamb 15kg sucha karma dla psa 179,99

8595602554829 BRIT Care Mini fileciki z jagnięciny w sosie 85g saszetka dla szczeniąt 6,99

8595602554812 BRIT Care Mini fileciki z jagnięciny w sosie 85g saszetka dla psa 6,99

8595602554843 BRIT Care Mini fileciki z królika i łososia w sosie 85g saszetka dla psa 6,99

8595602554867 BRIT Care Mini fileciki z dziczyzny 85g saszetka dla psa 6,99

8595602554836 BRIT Care Mini fileciki z kurczaka i tuńczyka w sosie 85g saszetka dla psa 6,99

8595602554850 BRIT Care Mini sterilised fileciki z łososia i śledzia w sosie 85g saszetka dla psa 6,99

8595602540808 BRIT Care Cat GF Sterilized light kaczka z indykiem 400g sucha karma dla kota sterylizowanego 24,99

8595602540747 BRIT Care Cat GF Sterilized kurczak 400g sucha karma dla kota sterylizowanego 24,99

8595602540860 BRIT Care Cat GF Indoor antystres kurczak 400g sucha karma dla kota 24,99

8595602540952 BRIT Care Cat GF senior 400g sucha karma dla kota 24,99

8595602526352 Brit Premium by Nature Adult M 3kg sucha karma dla psa 49,99

8595602526581 Brit Premium by Nature Light 3kg sucha karma dla psa 49,99

8595602526444 Brit Premium by Nature Adult L 3kg sucha karma dla psa 49,99

8595602526390 Brit Premium by Nature Senior S+M 3kg sucha karma dla psa 49,99

8595602526475 Brit Premium by Nature Senior L+XL 3 kg 49,99

8595602540778 BRIT Care Cat GF Sterilized sensitive królik 400g sucha karma dla kota sterylizowanego 29,99

8595602558674 Brit Care sustanaible adult S chicken insect 1kg sucha karma dla psa 29,99

8595602558643 Brit Care sustanaible puppy chicken insect 1kg sucha karma dla szczeniat 29,99

8595602558735 Brit Care sustanaible junior LB chicken insect 1kg sucha karma dla szczeniat 29,99

8595602558704 Brit Care sustanaible adult M chicken insect 1kg sucha karma dla psa 29,99

8595602558797 Brit Care sustanaible senior chicken insect 1kg sucha karma dla psa 29,99

8595602559244 Brit Care sustanaible activity chicken insect 1kg sucha karma dla psa 29,99

8595602558766 Brit Care sustanaible adult LB chicken insect 1kg sucha karma dla psa 29,99

8595602526628 Brit Premium by Nature Sensitive Lamb 3kg sucha karma dla psa 59,99

8595602526321 Brit Premium by Nature Junior M 3kg sucha karma dla psa 59,99

8595602526291 Brit Premium by Nature Adult S 3 kg sucha karma dla psa 59,99

8595602526420 Brit Premium by Nature Junior L 3kg sucha karma dla szczeniąt 59,99

8595602526260 Brit Premium by Nature Junior S 3 kg sucha karma dla psa 59,99

8595602558964 Brit Care hypo puppy lamb 3kg sucha karma dla szczeniat 94,99

8595602559145 Brit Care GF sensitive venison 3kg sucha karma dla psa 94,99

8595602559206 Brit Care sustanaible sensitive fish insect 3kg sucha karma dla psa 94,99

8595602559053 Brit Care hypo junior LB lamb 3kg sucha karma dla szczeniat 94,99

8595602559039 Brit Care hypo adult M lamb 1kg sucha karma dla psa 31,99

8595602559183 Brit Care hypo weight loss 1kg sucha karma dla psa 31,99

8595602559091 Brit Care hypo adult LB lamb 1kg sucha karma dla psa 31,99

8595602559121 Brit Care hypo champion 1kg sucha karma dla psa 31,99

8595602559190 Brit Care sustanaible sensitive fish insect 12kg sucha karma dla psa 259,99

8595602558858 Brit Care GF adult salmon 1kg sucha karma dla psa sucha karma dla psa 34,99

8595602558940 Brit Care GF senior&light salmon 1kg sucha karma dla psa 34,99

8595602558919 Brit Care GF adult LB salmon 1kg sucha karma dla psa sucha karma dla psa 34,99

8595602558971 Brit Care hypo puppy lamb 1kg sucha karma dla szczeniat 35,99

8595602559220 Brit Care sustanaible activity chicken insect 12kg sucha karma dla psa 229,99

8595602558742 Brit Care sustanaible adult LB chicken insect 12kg sucha karma dla psa 229,99

8595602558681 Brit Care sustanaible adult M chicken insect 12kg sucha karma dla psa 229,99

8595602558773 Brit Care sustanaible senior chicken insect 12kg sucha karma dla ps 229,99

8595602559152 Brit Care GF sensitive venison 1kg sucha karma dla psa 39,99

8595602558827 Brit Care GF puppy salmon 1kg sucha karma dla psa sucha karma dla szczeniat 39,99

8595602559213 Brit Care sustanaible sensitive fish insect 1kg sucha karma dla psa 39,99

8595602558667 Brit Care sustanaible adult S chicken insect 3kg sucha karma dla psa 79,99

8595602558698 Brit Care sustanaible adult M chicken insect 3kg sucha karma dla psa 79,99

8595602558780 Brit Care sustanaible senior chicken insect 3kg sucha karma dla psa 79,99

8595602559237 Brit Care sustanaible activity chicken insect 3kg sucha karma dla psa 79,99

8595602558759 Brit Care sustanaible adult LB chicken insect 3kg sucha karma dla psa 79,99

8595602559077 Brit Care hypo adult LB lamb 12kg sucha karma dla psa 239,99

8595602559015 Brit Care hypo adult M lamb 12kg sucha karma dla psa 239,99

8595602559169 Brit Care hypo weight loss 12kg sucha karma dla psa 239,99

8595602559107 Brit Care hypo champion 12kg sucha karma dla psa 239,99

8595602558711 Brit Care sustanaible junior LB chicken insect 12kg sucha karma dla szczeniat 239,99

8595602558629 Brit Care sustanaible puppy chicken insect 12kg sucha karma dla szczeniat 239,99

8595602558834 Brit Care GF adult salmon 12kg sucha karma dla psa sucha karma dla psa 249,99

8595602558896 Brit Care GF adult LB salmon 12kg sucha karma dla psa sucha karma dla psa 249,99

8595602558865 Brit Care GF junior LB salmon 12kg sucha karma dla psa sucha karma dla szczeniat 249,99

8595602558926 Brit Care GF senior&light salmon 12kg sucha karma dla psa 249,99

8595602557523 BRIT PATE&MEAT z jagnięcina 800g puszka dla psa 16,99

8595602557493 BRIT PATE&MEAT z wołowina 800g puszka dla psa 16,99

8595602557547 BRIT PATE&MEAT z królikiem 800g puszka dla psa 16,99

8595602557530 BRIT PATE&MEAT puppy z kurczakiem i indykiem 800g puszka dla psa 16,99

8595602557516 BRIT PATE&MEAT z kaczka 800g puszka dla psa 16,99

8595602557554 BRIT PATE&MEAT z łososiem 800g puszka dla psa 16,99

8595602557561 BRIT PATE&MEAT z indykiem 800g puszka dla psa 16,99

8595602557578 BRIT PATE&MEAT z dziczyzna 800g puszka dla psa 16,99

8595602559022 Brit Care hypo adult M lamb 3kg sucha karma dla psa 84,99

8595602559084 Brit Care hypo adult LB lamb 3kg sucha karma dla psa 84,99

8595602559114 Brit Care hypo champion 3kg sucha karma dla psa 84,99

8595602559176 Brit Care hypo weight loss 3kg sucha karma dla psa 84,99

8595602558636 Brit Care sustanaible puppy chicken insect 3kg sucha karma dla szczeniat 84,99

8595602559046 Brit Care hypo junior LB lamb 12kg sucha karma dla szczeniat 259,99

8595602558957 Brit Care hypo puppy lamb 12kg sucha karma dla szczeniat 259,99

8595602558803 Brit Care GF puppy salmon 12kg sucha karma dla psa sucha karma dla szczeniat 259,99

8595602558933 Brit Care GF senior&light salmon 3kg sucha karma dla psa 89,99

8595602558872 Brit Care GF junior LB salmon 3kg sucha karma dla psa sucha karma dla szczeniat 89,99

8595602558902 Brit Care GF adult LB salmon 3kg sucha karma dla psa sucha karma dla psa 89,99

8595602558728 Brit Care sustanaible junior LB chicken insect 3kg sucha karma dla szczeniat 89,99

8595602559138 Brit Care GF sensitive venison 12kg sucha karma dla psa 269,99